35

Rozjíždíme neziskovku – členská sekce

Náležitosti stanov

Spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek mohou založit alespoň tři osoby (není omezeno, zda fyzické či právnické) vedené společným zájmem k jeho naplňování. Spolek, který sdružuje spolky, se označuje jako svaz. Zakládacím aktem spolku je shoda nejméně tří zakladatelů na stanovách.

Stanovy spolku

Stanovy musejí obsahovat přinejmenším:

  • název a sídlo spolku
  • účel spolku
  • práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat
  • určení statutárního orgánu spolku

Mohou dále obsahovat:

  • určenou výši a splatnost členského příspěvku
  • založení pobočný spolek jako organizační jednotku, člen pobočného spolku se ze zákona považuje též za člena hlavního spolku
  • rozlišení více druhů členství s rozdílnými právy a povinnostmi

Stanovy musí být uloženy v sídle spolku. Zakládacím aktem spolku může být také usnesení ustavující schůze, pro niž návrh stanov připraví svolavatel. Zápis v listině přítomných na ustavující schůzi se pokládá za rovnocenné podání přihlášky, přičemž kdo hlasoval proti návrhu stanov, může od přihlášky odstoupit. Spolek však podle zákona vzniká až dnem zápisu do veřejného rejstříku; pokud však není zapsán do 30 dnů od podání návrhu na zápis ani není vydáno rozhodnutí o zamítnutí zápisu, považuje se uplynutím této lhůty spolek za zapsaný i bez zápisu. Pokud spolek pokračuje v činnosti i přesto, že byl jeho zápis zamítnut, použijí se ustanovení o společnosti.

Členové spolku neručí za dluhy spolku.