35

Rozjíždíme neziskovku – členská sekce

Druhy neziskovek

Nevládní neziskové organizace (NNO) jsou právnickými osobami a patří mezi formalizované struktury občanské společnosti. Aktuálně existují v České republice následující typy neziskových organizací:

Spolek

Spolek nebo také zapsaný spolek nahradil dříve hojně využívané „občanské sdružení“. Spolek má nejméně tři členy, kteří neručí za jeho dluhy. Je právnickou osobou, která má název, IČO, a sídlo. Nevyžaduje žádný základní kapitál ani minimální vklad a založení je velmi levné. Spolek je nejčastější forma sdružování občanů za účelem neziskových aktivit – kultura, sport apod.

Obecně prospěšná společnost

Činnost obecně prospěšných společností byla upravena zákonem o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb., který byl k 1. lednu 2014 zrušen novým občanským zákoníkem. Pokud ale u nějaké obecně prospěšné společnosti nedojde k transformaci na ústav, nadaci nebo nadační fond, řídí se tímto zákonem i nadále. Účelem obecně prospěšné společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb uvedených v zakládací listině.  Obecně prospěšná společnost může vlastním jménem podnikat v rámci tzv. doplňkové činnosti, případný zisk musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla obecně prospěšná společnost založena.

Ústav

Neboli také zapsaný ústav, je následovníkem dříve často využívané o.p.s. – obecně prospěšné společnosti. Ústav musí mít zakladatelskou listinu, která se pořizuje notářským zápisem, ředitele jakožto statutární orgán a potom také správní radu. Ústav je právnická osoba založená za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní a majetkové složky. S ohledem na nutnost pořízení notářského zápisu je ústav nákladnější na založení než spolek.

Nadace a nadační fond

Nadace je podle českého práva účelové sdružení majetku, zřízené zakladatelem k dosahování společensky nebo hospodářsky užitečných cílů. Její název musí obsahovat slovo „nadace“ a zpravidla také označení, poukazující na její účel. Podobné funkce může plnit i nadační fond, který ale na rozdíl od nadací nemusí mít trvalý charakter a výnosnou povahu, případně svěřenský fond, který ale na rozdíl od nadace nebo nadačního fondu není nadán samostatnou právní subjektivitou.

Evidovaná právnická osoba

Evidovaná právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech (před novelizací zákonem č. 495/2005 Sb. církevní právnická osoba) může být orgán církve a náboženské společnosti, řeholní instituce nebo jiná církevní instituce osob hlásících se k církvi nebo náboženské společnosti založené za účelem vyznávání náboženské víry nebo účelové zařízení pro poskytování charitativních služeb. Příkladem takových právnických osob může být sbor, farnost, biskupství, charitativní organizace, řeholní řád nebo řeholní komunita atd.

 

Společné znaky neziskovek

Neziskové organizace působí v mnoha odvětvích (tělovýchova, humanitární oblasti, péče o bližní a ochrana přírody a krajiny aj.). Zájmové NNO jsou vůbec nejpočetnější skupinou NNO v českém neziskovém sektoru. Zaměřují se na organizování zájmové činnosti buď výhradně pro své členy, nebo s přesahem do širší veřejnosti, kdy se jejich aktivity blíží službám poskytovaným určitým skupinám. Typicky do této skupiny patří NNO v oblasti sportu a kultury či tradiční venkovské zájmové spolky (například Sokol, včelařské svazy, dobrovolní hasiči, apod.). Zájmové NNO jsou postaveny výhradně na členském principu.

Typické neziskové organizace naplňují znaky mezinárodně sdílené definice NNO, jejímiž autory jsou americký sociolog L. M. Salamon a německý sociolog H. K. Anheier:

  • Organizovanost (stálá, formalizovaná struktura)
  • Soukromý charakter a nezávislost na státu (soukromoprávnost)
  • Nerozdělování zisku (mezi členy a rozhodující osoby)
  • Samosprávnost (vnitřní struktura)
  • Dobrovolnost (ve smyslu „s účastí dobrovolníků“)

Zdroj: https://www.neziskovky.cz/clanky/511_692/fakta_typy-neziskovych-organizaci/