35

Zásady ochrany osobních údajů

Správce: Nový start, personální agentura s.r.o., IČ 07484801 a všichni konzultanti a brigádníci (dále jen Zprostředkovatel)
Nejnovější aktualizace: 1.1.2019

1. Definice pojmů

Osobní údaj – jakákoliv informace týkající se určené nebo určitelné FO = fyzické osoby (subjektu údajů, nikoliv PO = právnické osoby), na jehož základě se dá přímo či nepřímo identifikovat –  identifikační, adresné a popisné údaje. Nejedná se pouze o jména, čísla a kontaktní údaje.

Zpracování osobních údajů – jakákoliv systematicky prováděná operace nebo soustava operací s osobními údaji, zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace

Zprostředkovatel – všichni zaměstnanci a brigádníci firmy NOVÝ START, personální agentura s.r.o.

Správce osobních dat – zprostředkovatel a všichni jeho zaměstnanci (konzultanti) Zpracovává osobní údaje a určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírá případné další zpracovatele, kteří se zpracováním osobních dat nějakým způsobem pomáhají

Zpracovatel – každá fyzická či právnická osoba, která je správcem pověřená zpracovávat údaje, např. externí právnická osoba či fyzická osoba poskytující IT služby, účetní služby a marketingové služby (MailChimp – hromadné rozesílání e-mailů a newsletterů)

Citlivé údaje – údaje vypovídající o národnosním, rasovém či etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, údaje o zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a jakýkoliv genetický údaj, případně i biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů. Nakládání s fotografiemi a kamerovým záznamem není zpracování citlivých údajů. Rodné číslo také není citlivým údajem.

Uchazeč / kandidát – fyzická osoba, která kontaktuje nebo je kontaktována Zprostředkovatelem za účelem hledání nové práce

Klient – jednotliví zaměstnavatelé (fyzické a právnické osoby a další instituce), kteří si u zprostředkovatele objednávají službu zprostředkování vhodných kandidátů na otevřené pozice. Spolupráce probíhá na základě smlouvy, kde se též zavazují k mlčenlivosti a nepředávání osobních a citlivých dat dalším subjektům.

2. Účely a doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje kandidátů specifikované níže budou Zprostředkovatelem zpracovávány k následujícím účelům:

a) Výběr vhodného kandidáta na danou pozici

Pro výběr vhodného zaměstnance pro klienty a následné uzavření pracovní smlouvy (případně DPP či DPČ) je nezbytné zpracovávat osobní údaje kandidátů zapojených do výběrového řízení. Tento účel je naplněn ukončením výběrového řízení s kandidátem.

b) Možné opětovné oslovení s nabídkou práce v budoucnu (po skončení konkrétního výběrového řízení) – souhlas pro specifický účel (8)

Osobní údaje kandidátů mohou být se souhlasem kandidáta zpracovávány i pro potenciální další oslovení s nabídkou práce v budoucnu. Údaje budou uchovávány do konce 3. kalendářního roku po skončení původního výběrového řízení (např. data z výběrových řízení ukončených v roce 2018 budou zlikvidována (výmazem/zničením) na konci roku 2021).

3. Rozsah zpracování osobních údajů

Rozsah osobních údajů striktně odpovídá účelům jejich zpracování. Zprostředkovatel tak bude zpracovávat zejména osobní údaje uvedené v životopisu kandidáta, případně v dalších jím předaných dokumentech (dokladech o vzdělání, motivačních dopisech apod.), nebo i údaje předané osobně v průběhu pohovorů apod. Veškeré tyto údaje se týkají předchozí práce kandidáta, jeho dovedností a znalostí (kvalifikace), potažmo předpokladů k výkonu budoucí práce u klienta či samotného Zprostředkovatele.

4. Způsob zpracovávání a ochrany údajů

Osobní údaje kandidátů jsou získávány přímo od kandidáta, z databáze pracovních serverů (např. LMC s.r.o.), v rámci činnosti Zprostředkovatele (např. hodnocením jednotlivých konzultantů), z profesních sociálních sítí (např. LinkedIn) či od jiných personálních agentur.

5. Předávání (zpřístupnění) osobních údajů

Získané údaje o kandidátech jsou po předešlé domluvě s daným kandidátem předávány zvoleným klientům ve formě aktuálního životopisu a dalších poskytnutých materiálů kandidáta s hodnocením konzultanta Zprostředkovatele (kde jsou uvedeny doplňující informace o platových požadavcích, motivací kandidáta, možnostech termínu nástupu, charakterových vlastnostech, které mají vliv na danou pozici či firmuaj.). Nelze také vyloučit předání nezbytných údajů partnerům a poradcům Zprostředkovatele (např. externí účetní, právníkům, auditorům, bankám, IT firmám), pokud pro to bude existovat oprávněný zájem Zprostředkovatele.

6. Práva kandidátů

Kandidát má právo požadovat přístup ke svým údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezit jejich zpracování, jakož i právo dané GDPR na přenositelnost osobních údajů. Bližší podmínky vyplývají z příslušných právních předpisů (zejm. článků 15 až 21 GDPR). Za splnění zákonných požadavků (článek 21 GDPR) má kandidát právo vznést námitku proti zpracování svých údajů. Kandidát může za účelem uplatnění svých práv kontaktovat Zprostředkovatele emailem. Kandidát má právo podat stížnost ohledně nakládání s jeho údaji Úřadu pro ochranu osobních údajů.

7. Poučení kandidáta o předání údajů

Poskytnutí údajů pro účely výběru vhodného kandidáta podle bodu 2.a) výše není povinné, nicméně je nezbytné pro řádné posouzení možnosti přijetí kandidáta. Kandidát tímto bere na vědomí zpracování svých osobních údajů tento účel.

8. Souhlas se zpracováním pro specifický účel

Poskytnutí údajů pro účely možného opětovného oslovení s nabídkou práce v budoucnu podle bodu 2.b) výše je dobrovolné a je k němu nutný souhlas kandidáta. Zprostředkovatel poté kontaktuje kandidáty v databázi o vhodných pracovních místech a zasílá též pravidelné newslettery s novými pozicemi a dalšími novinkami na blogu (1x týdně).

Kandidát má právo kdykoliv svůj souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

GDPR friendly